Вісник

Запорізького національного університету


Вимоги до оформлення статей

Загальні вимоги до оформлення статей Вісника ЗНУ 

До друку приймаються статті українською, російською та англійською мовами, обсягом не більше 12 сторінок (кожна додаткова сторінка оплачується окремо, посторінково, контроль за подачею кількості сторінок вестиметься відповідальними на факультеті). Статті мають відповідати тематиці серії видання й містять нові наукові результати, не опубліковані раніше. За структурою стаття має відповідати вимогам, затвердженим Постановою президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» і містити такі елементи:

·         постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;

·         аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано порушення даної проблеми і на які спирається автор;

·         виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; - формулювання мети статті (постановка завдання);

·         виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

·         висновки за даним дослідженням і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 

Виклад матеріалу статті має бути послідовним, логічно завершеним, із чіткими формулюваннями, що виключають подвійне тлумачення або неправильне розуміння інформації; мова тексту повинна відповідати літературним нормам, бути професійною та лаконічною. Автор зобов’язаний забезпечити високий науковий рівень викладеного матеріалу, повноту і системність висвітлення питання, достовірність результатів і даних, що наводяться, правильність цитувань та посилань на літературні джерела. Статті публікуються мовою оригіналу.

Електронний варіант статті подається на електронних носіях і/або надсилається електронною поштою. На диску має бути два файли, назви яких повинні містити транслітероване прізвище першого автора. Перший файл – із текстом статті, анотаціями та ключовими словами (наприклад: Ivanov_stattia.doc); другий – із відомостями про авторів (наприклад: Ivanov_avtor.doc).

У текст статті можуть бути внесені редакційні виправлення, попередньо узгоджені з авторами. Рукописи статей, електронні носії та супровідні документи авторам не повертаються.

 

Технічні вимоги до оформлення статей Вісника ЗНУ 

Для оригінал-макета використовується формат А4 з полями з усіх боків – 2 см. Порядок абзацу виділяється відступом 1,25. Міжрядковий інтервал для основного тексту полуторний, для анотацій - одинарний; шрифт набору – Times New Roman. У разі необхідності для шрифтових виділень, у таблицях і рисунках дозволяється застосовувати шрифт Courier New. Для стилістичного виділення фрагментів тексту вживаються опції: курсив, напівжирний, напівжирний курсив зі збереженням гарнітури, розміру шрифту та інтервалу абзацу. Для виділення окремих елементів статті застосовуються такі гарнітури, розміри шрифтів та опції:

·         для УДК: Times New Roman - 14 пт, усі літери прописні;

·         для заголовків статті: Times New Roman - 14 пт, напівжирний, усі літери прописні;

·         для підзаголовків: Times New Roman - 12 пт, напівжирний, усі літери прописні;

·         для прізвищ, ініціалів авторів, адреси електронної пошти: Times New Roman - 12 пт, усі строчні;

·         для назв і адрес організацій: Times New Roman - 12 пт, курсив, усі строчні;

·         для анотацій, виносок, посилань, підписів до рисунків та надписів над таблицями: Times New Roman - 10 пт;

·         для ключових слів: Times New Roman - 10 пт, курсив;

·         для основного тексту та літератури (references): Times New Roman - 14 пт, як у реченні.

УДК вказується в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм. Заголовок статті набирається в наступному за УДК рядку і вирівнюється по центру. У третьому рядку з вирівнюванням по центру зазначаються прізвища, ініціали авторів. У наступному рядку розміщується інформація про назву та адресу організації, де працює (навчається) автор, яка також вирівнюється по центру. Четвертий рядок містить адресу електронної пошти авторів, розміщену по центру.

Далі розташовується анотація (3-5 речень) і ключові слова мовою оригіналу та анотація українською або російською мовами (залежно від мови оригіналу). З наступного абзацу послідовно набираються і вирівнюються по центру заголовок статті англійською мовою, транслітеровані прізвища, ініціали авторів, назви і адреси організацій, які повинні бути подані англійською мовою, із зазначенням міста і країни, без назви вулиці, яка подається транслітерацією. З наступного рядка розміщується розширена (обсягом від 1,6 до 3,5 тис. знаків) анотація із ключовими словами англійською мовою. Після анотацій з абзацу викладається основний текст статті.

Заголовки наукових статей повинні бути інформативними та містити тільки загальноприйняті скорочення. У перекладі заголовків статей англійською мовою не повинно бути жодних транслітерацій, окрім неперекладних назв власних імен, приладів та інших об’єктів, що мають власні назви; також не використовується неперекладний сленг. Це стосується також анотацій і ключових слів.

Ілюстрації мають бути оригінальними рисунками або фотографіями. Фотографії скануються у 256 градаціях сірого. Ілюстрації розміщуються у відповідних місцях тексту статті (по можливості вгорі сторінки) і повинні бути підписані та послідовно пронумеровані арабськими цифрами: Рис.1, Рис. 2. Номер рисунка та підпис розміщуються безпосередньо під рисунком. Кожен рисунок та підписи до нього включаються до тексту публікації. Створення графічних об’єктів може здійснюватися будь-яким графічним редактором у форматі ВМР файлів. Виконання рисунків засобами Microsoft Word здійснюється через використання команд панелі «Рисование». Підписи здійснюються командою «Надпись». Усі графічні компоненти рисунка і підписи об’єднуються командою «Группировать» (меню «Действия» на панелі «Рисование») і подаються у вигляді одного графічного об’єкта, прив’язаного до тексту з обтіканням «В тексте». Ілюстрації готують та масштабують так, щоб розміри букв тексту на ілюстраціях не перевищували розмір літер основного тексту статті більше, ніж на 50 %.

Таблиці розміщуються у відповідних місцях тексту статті (по можливості вгорі сторінки) і повинні містити назву та бути послідовно пронумерованими арабськими цифрами: Таблиця 1, Таблиця 2. Номер та назва таблиці розміщують над таблицями.

Посилання на літературні джерела послідовно нумеруються арабськими цифрами в порядку появи в тексті статті і зазначаються у квадратних дужках, де вказуються порядковий номер джерела та через кому конкретна сторінка [8, с.16]. Перелік літературних джерел мовою оригіналу подається в порядку їх нумерації після основного тексту статті з підзаголовком «ЛІТЕРАТУРА», який вирівнюється по центру. Список літератури оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

З наступного абзацу подається перелік літературних джерел латиницею з підзаголовком «REFERENCES», який вирівнюється по центру. Методичні рекомендації щодо оформлення пристатейної бібліографії латиницею подані у Додатку 9, таблиця транслітерації російського алфавіту – у Додатку 10, а українського, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

Анотації, ключові слова, основний текст статті, перелік літературних джерел мовою оригіналу та латиницею вирівнюються по ширині сторінки.

·         При оформленні статті не допускається:

·         підкреслення у заголовках, підписах і надписах;

·         початок сторінки незавершеним рядком;

·         переноси слів у тексті статті;

·         закінчення сторінки одним або декількома порожніми рядками, за винятком кінця статті та випадків, спричинених необхідністю уникнення висячих підзаголовків та початку абзацу в кінці сторінки;

·         часте використання виносок, які повинні розглядатися як виняток і вживатися тільки у випадку суттєвої необхідності.

При підготовці статті до друку слід дотримуватися загальних правил щодо мінімальних змін у шрифтовому та стильовому оформленні тексту статті для того, щоб максимально уникнути різнорідності макета і зберегти єдиний стиль журналу.