Вісник

Запорізького національного університету


Вимоги авторам (Педагогічні науки)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У «ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

До друку приймаються статті українською, російською та англійською мовами, що відповідають тематиці серії видання й містять нові наукові результати, не опубліковані раніше. За структурою стаття має відповідати вимогам, затвердженим Постановою президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», і містити такі елементи:

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми й на які спирається автор.
 • Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття.
 • Формулювання цілей статті (постановка завдання).
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 • Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

МАКЕТ СТОРІНКИ

Для оригінал–макета використовується формат А4 з такими полями:

Верхнє та нижнє поля – 2 см, ліве поле – 2 см, праве поле – 2 см.

Шрифт набору – Times New Roman.

У разі необхідності для шрифтових виділень у таблицях і рисунках дозволяється застосовувати шрифт Courier New (наприклад, для ілюстрації текстів програм для ЕОМ). Для стилістичного виділення фрагментів тексту варто вживати начертання курсив, напівжирний, напівжирний курсив зі збереженням гарнітури, розміру шрифту й інтервалу абзацу.

Гарнітури, розміри шрифтів та начертання:

 • для заголовку статті: Times New Roman, – 14 пт, напівжирний, усі великі.
 • для підзаголовків: Times New Roman, – 12 пт, напівжирний, усі великі.
 • для УДК, авторів, виносок, посилань, підписів до рисунків та надписів над таблицями: Times New Roman, – 12 пт.,
 • для анотацій, ключових слів – 10 пт.
 • для основного тексту – 14 пт, інтервал – півтора.

Інтервал між абзацами – 6 пт, міжрядковий інтервал – одинарний.

ТИПОГРАФСЬКI ПОГОДЖЕННЯ ТА СТИЛI

УДК указується в першому рядку сторінки й вирівнюється за лівим краєм. Заголовок статті набирається в наступному за УДК рядку й вирівнюється по центру. У третьому рядку з вирівнюванням по центру зазначаються прізвища, ініціали авторів. У наступному рядку розміщується інформація про назву та адресу організації, де працює (навчається) автор, що також вирівнюється по центру. Четвертий рядок містить адресу електронної пошти авторів, розміщену по центру.

Далі розташовується анотація (3-5 речень) і ключові слова мовою оригіналу та анотація українською мовою (залежно від мови оригіналу). З наступного абзацу послідовно набираються й вирівнюються по центру заголовок статті англійською мовою, транслітеровані прізвища, ініціали авторів, назви й адреси організацій, що повинні бути подані англійською мовою, із зазначенням міста і країни, без назви вулиці, яка подається транслітерацією. З наступного рядка розміщується розширена (обсягом від 1,6 до 3,5 тис. знаків) анотація з ключовими словами англійською мовою. Після анотацій з абзацу викладається основний текст статті.

Заголовки наукових статей повинні бути інформативними та містити тільки загальноприйняті скорочення. У перекладі заголовків статей англійською мовою не повинно бути жодних транслітерацій, окрім неперекладних назв власних імен, приладів та інших обʼєктів, що мають власні назви; також не використовується неперекладний сленг. Це стосується також анотацій і ключових слів.

Початок абзацу основного тексту виділяється збільшеним інтервалом між абзацами й не виділяється відступом чи пустим рядком.

Усі ілюстрації мають бути оригінальними рисунками чи фотографіями. Фотографії скануються в 256 градаціях сірого. Усі ілюстрації розташовуються у відповідних місцях тексту статті (по можливості вгорі сторінки) і повинні бути послідовно пронумеровані: Рис. 1, 2, (варто вживати арабську нумерацію).

Ілюстрації, так само як і підписи до них, вирівнюються на середину рядка (за виключенням невеликих рисунків – не більш 7 см, які можуть розташовуватися по декілька в ряд).

Усі таблиці розташовуються у відповідних місцях тексту (по можливості вгорі сторінки) і повинні бути послідовно пронумеровані: Таблиця 1, Таблиця 2, (варто використовувати арабську нумерацію). Надписи розташовуються над таблицями.

Кожен рисунок і надписи до нього включаються до тексту публікації у вигляді одного графічного обʼєкта з необхідним обтіканням і, за необхідності, привʼязаним до тексту. Створення графічного обʼєкта може здійснюватися будь-яким графічним редактором у форматі BMP файлів.

Виконання рисунків засобами Microsoft Word здійснюється через використання команд панелі «Рисование». Підписи здійснюються командою «Надпись». Усі графічні компоненти рисунка й надписи обʼєднуються командою «Группировать» (меню «Действия» на панелі «Рисование») і повинні мати необхідне обтікання.

Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках і послідовно нумеруються (варто використовувати арабську нумерацію) у порядку появи виноски в тексті статті або в алфавітному порядку. Перелік літературних джерел розташовується в останньому розділі статті з підзаголовком ЛІТЕРАТУРА відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015.

СТИЛIСТИЧНI ПОГОДЖЕННЯ

 • Не дозволяється підкреслювання в заголовках, підписах і надписах.
 • Варто дотримуватися правила про мінімальні зміни в шрифтовому та стильовому оформленні сторінки для того, щоб максимально уникнути різнорідності макета і зберегти єдиний стиль журналу.
 • Не допускається часте використання виносок (виноска повинна розглядатися як виняток і вживатися тільки у випадку дійсної необхідності).
 • Сторінки тексту статті необхідно пронумерувати.

ДЛЯ ОПУБЛIКУВАННЯ СТАТТI АВТОРУ НЕОБХIДНО ПОДАТИ ДО РЕДАКЦIЙНО-ВИДАВНИЧОГО ВIДДIЛУ

 • Роздрукований текст статті з анотацією та ключовими словами.
 • Відомості про авторів.
 • Зовнішню рецензію.
 • Витяг із протоколу засідання кафедри чи факультету.
 • Електоронний варіант тексту статті, з анотаціями, ключовими словами та відомостями про авторів.

Електронний варіант статті подається в такому вигляді:

 • перший файл – текст статті, підготовлений за допомогою текстового редактора Microsoft Word (назва файла складається з прізвища автора та дати відправлення статті до редакції збірника, наприклад, Іванов_cтаття.23.09.18.doc);
 • другий файл – відомості про автора українською (або російською для зарубіжних авторів) та англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання, адреса Нової пошти (Укрпошти тощо), телефон, e-mail (назва файла – прізвище автора, наприклад, Іванов_відомості про автора.doc)

Адреса редакції: Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП–41, вул. Жуковського, 66 Запорізький національний університет редакція «Вісника Запорізького національного університету. Педагогічні науки»

Довідки за телефонами:

(061) 787–51–85 – відповідальний секретар

(061) 228 –75–21 – редакція (IV корпус, каб. 323)

Адреса електронної пошти: vpednauki@gmail.com

За достовірність фактів, цитат, імен та змісту статей відповідають автори.

Редакційна колегія не завжди поділяє погляди авторів робіт.

Редакційна колегія зберігає за собою право на редагування статей. Статті рецензуються і не повертаються.

Статті, подані з порушенням перелічених вимог, редакційна колегія не розглядає.