Вісник

Запорізького національного університету


ПОЛІТИКА РЕЦЕНЗУВАННЯ (серія ‘‘Економічні науки”)

Усі статті, що надходять до редакції «Вісника Запорізького національного університету. Економічні науки» проходять процедуру рецензування. Рецензування ставить за мету підвищити якість наукових статей, які публікуються у Віснику, шляхом залучення до оцінки матеріалів висококваліфікованих експертів, які мають достатній досвід наукової роботи за відповідним напрямом.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до «Вимог до оформлення статей», які пройшли первинний контроль у технічного редактора. Рецензентом може виступати член редакційної колегії Вісника або сторонній фахівець, який має глибокі знання за напрямом написання статті.

Рецензування відбувається конфіденційно, інформація щодо статті не повідомляються нікому, крім автора та рецензентів. Термін підготовки рецензії – не більше двох тижнів з моменту одержання статті. Процедура рецензування проводиться наступним чином. Технічний редактор видаляє зі статті відомості про автора (авторів), залишаючи лише її назву. Після цього стаття надсилається електронною поштою рецензенту. Рецензент, що одержав статтю, заповнює типову форму рецензії. Рецензія повинна забезпечувати всебічну і об'єктивну оцінку, аналіз переваг та недоліків поданої статті.

Зміст рецензії (критерії рецензування)

 1. Назва статті
 2. Обсяг статті (кількість сторінок, рисунків та таблиць, літературних джерел)
 3. Тематика статті
 4. Рівень актуальності роботи
 5. Відповідність статті напрямку видання
 6. Наукова новизна поданої до рецензування роботи
 7. Рівень обґрунтування мети написання статті
 8. Наукова цінність роботи
 9. Структурованість статті
 10. Виклад основних результатів дослідження, їх теоретична та практична значимість
 11. Повнота огляду літературних джерел, їх відповідність тематиці роботи
 12. Стилістичний рівень та граматична якість матеріалу
 13. Оформлення статті у відповідності до встановлених вимог
 14. Висновок рецензента
 15. Коментар у разі відхилення статті чи повернення на доопрацювання
 16. Відомості про рецензента: ПІБ, науковий ступінь та вчене звання, місце роботи та e-mail адреса

У випадку відмови або необхідності доробки рецензент повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення (у п.15 бланку рецензії). Рішення редакції направляється авторові (авторам). Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. Остаточне рішення щодо публікації статті приймається головним  редактором Вісника, з урахуванням отриманих рецензій. У разі прийняття статті до друку, подальша робота із нею проводиться редакцією відповідно до правил підготовки видання.