Вісник

Запорізького національного університету


ПОЛІТИКА РЕЦЕНЗУВАННЯ (серія ‘‘Економічні науки”)

Усі статті, що надходять до редакції «Вісника Запорізького національного університету. Економічні науки» проходять процедуру рецензування. Рецензування ставить за мету підвищити якість наукових статей, які публікуються у віснику, шляхом залучення до оцінки матеріалів висококваліфікованих експертів, які мають достатній досвід наукової роботи за відповідним науковим напрямом. Така процедура має обов’язковий однобічний сліпий та подвійний характер.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до «Вимог до оформлення статей», які пройшли первинний контроль у редакції.

Рецензентами кожної статті виступають: один з членів редакційної колегії журналу, а також, з метою уникнення «конфлікту інтересів», зовнішній рецензент, тобто кандидат або доктор економічних наук, який не працює з автором статті в одній організації.

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів. Технічний редактор надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (авторів) (кодування статті). Закодована стаття надсилається електронною поштою рецензенту. Рецензент, що одержав закодовану статтю, заповнює типову форму рецензії. Рецензія повинна забезпечувати всебічну і об'єктивну оцінку, аналіз переваг та недоліків поданої статті.

Зміст рецензії (критерії рецензування)

І. Шифр та назва статті.

ІІ. Зміст статті

 • Чи відповідає стаття профілю журналу «Вісник ЗНУ. Економічні науки»? (Якщо ні, то подальший її аналіз не потрібен)
 • Чи має стаття наукову новизну або є оглядовою чи науково-методологічною? Чи відповідає назва статті, ключові слова, анотація її змісту?
 • Чи достатньо інформативно і точно описані методи дослідження?
 • Чи логічна аргументація автора в обговоренні та обґрунтуванні висновків?
 • Чи відповідає текст нормам наукової стилістики?
 • Чи є посилання на інші роботи достатніми і необхідними?

ІІІ. Оформлення

 • Чи є таблиці та ілюстрації наочними й інформативними?
 • Чи правильним і доцільним є використання наукових термінів та понять?
 • Чи зрозумілі скорочення?

ІV. Додаткові коментарі рецензента

V. Рекомендації

 • Може бути прийнята в представленому вигляді
 • Може бути прийнята з невеликими редакторськими виправленнями за згодою авторів
 • Може бути прийнята після суттєвої переробки
 • Публікація неможлива

У випадку відмови або необхідності доробки рецензент повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення. Термін підготовки рецензії – протягом двох тижнів з моменту одержання статті.

Рішення редакції направляється авторові (авторам). Статті, що підлягають доопрацюванню, надсилаються авторові (авторам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією наукового віснику. Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування.

Рецензування статей у науковому виданні «Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки» не оплачується. Редакція не розголошує відомості про рецензента.

Остаточне рішення про можливість опублікування статті приймає редакційна колегія з урахуванням отриманих рецензій, а також мотивованої відповіді автора (авторів) статті.

Усі рецензії зберігаються в редакції в письмовому вигляді впродовж п'яти років.