Вісник

Запорізького національного університету


Вимоги до оформлення англомовної анотації

Анотації англійською мовою служать для іноземних учених основним і, як правило, єдиним джерелом інформації про зміст. Зарубіжні фахівці з анотації оцінюють публікацію, можуть використовувати її в своїй публікації та зробити на неї посилання, відкрити дискусію з автором, запросити (передплатити) повний текст.

Анотації мають бути:

  • інформативними (не містити загальних слів);
  • оригінальними (не копіювати скорочену анотацію, подану мовою оригіналу);
  • змістовними (відображати основний зміст статті і результати досліджень);
  • структурованими (повторювати порядок опису результатів в статті);
  • «англомовними» (написані якісною англійською);
  • компактними (не менше 3,5 тис. знаків).

Структура та зміст анотації

Анотація повинна викладати істотні факти роботи, і не повинна перебільшувати або містити матеріал, який відсутній в основній частині публікації. Вітається структура анотації, що повторює структуру статті, і включає вступ, мету і завдання, методи, результати, висновок. Але: предмет, тема, мета роботи вказуються у тому випадку, якщо вони не зрозумілі з назви статті; методи проведення роботи доцільно описувати, якщо вони відрізняються новизною.

Результати роботи описують максимально точно й інформативно. Наводять основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, визначені закономірності. При цьому надають перевагу новим результатами і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, які спростовують існуючі теорії, а також даним, які, на думку автора, мають практичне значення.

Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті.

Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті анотації.

Слід уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті розглядає ...", "в даній статті наведено..." ). Історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в анотації не наводяться.

У тексті анотацій слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій, не застосовуваних у науковій англійській мові.

Текст анотації повинен бути лаконічний і чіткий, вільний від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначущих формулювань.

 Необхідно використовувати активний, а не пасивний стан, тобто "The study tested", але не "It was tested in this study" , що є розповсюдженою помилкою в англомовних анотаціях).

Бажано уникати у тексті анотації застосування транслітерованих термінів, слів.

У англомовному тексті слід застосовувати термінологію, властиву іноземним спеціальним текстам і уникати слів із місцевого сленгу, які не набули інтернаціонального поширення. Скорочення та умовні позначення, крім загальновживаних (в тому числі в англомовних спеціальних текстах), застосовують у виняткових випадках або дають їх визначення при першому вживанні.

Одиниці фізичних величин слід наводити в міжнародній системі СІ. Можна наводити в круглих дужках поряд з величиною в системі СІ значення величини в системі одиниць, використаної у вихідному документі.

При формуванні англійської анотації варто уникати використання електронних перекладачів.

На сайті видавництва EMERALD наведені приклади того, як не треба (і як треба писати анотацію.